<img alt="" src="https://secure.innovation-perceptive52.com/789714.png" style="display:none;">
Demo aanvragen
nl

Hello Customer
Privacy Policy

Van toepassing op de persoonsgegevens verzameld op de website en via het Hello Customerplatform.

Privacyverklaring betreffende persoonsgegevens verzameld via de website

22 februari 2019

1.  Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de persoonsgegevens verzameld op de website https://www.hellocustomer.com (de “Website”), aangeboden, eigendom van en ter beschikking gesteld door:

Insider Metrics NV

Gaston Crommenlaan 14/C1.1
Zuiderpoort

B-9050 Gent

Ondernemingsnummer: 0563.644.135


hierna “Hello Customer”, “wij” of “ons”

Hello Customer vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als bezoeker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Hello Customer in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door de Website te bezoeken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de wijze waarop Hello Customer uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2.   Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Hello Customer is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt via de Website en heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die worden verwerkt via de Website.

Hello Customer heeft een Privacy Officer aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Insider Metrics NV

Privacy Officer

Gaston Crommenlaan 14/C1.1

Zuiderpoort

B-9050 Gent

Naam: Joeri Pansaerts

E-mail: DPO@hellocustomer.com

Telefoon: +32 9 396 06 00

 

3.   Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Hello Customer verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt op de Website. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door Hello Customer verwerkt wanneer u de Website bezoekt:

Contact informatie

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Beroep en opleiding

job titel, anciënniteit, jobrol

Geschiedenis en logs

surfgedrag, informatie over de bron van de link, referral informatie, datum en tijdstip wanneer de Website bezocht werd

Technische informatie

Data van computers, telefoons of andere toestellen waarmee u het Platform gebruikt, uw IP-adres, browser type

Cookies

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

Wanneer Persoonsgegevens van een derde partij worden vrijgegeven via de Website of met het doel de Website te bezoeken, garandeert de persoon die de Persoonsgegevens communiceert dat hij of zij die derde partij heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle nodige toestemmingen heeft verkregen om de Persoonsgegevens van deze derde partij te delen via de Website.

4.  Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactinformatie

Doel

Contactinformatie wordt verzameld om het goed functioneren van de Website te garanderen en om e-mails te versturen aan klanten betreffende promoties, aanbiedingen, producten, etc.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang en toestemming

Beroep en opleiding

Doel

Data betreffende opleiding en beroep worden verzameld om e-mails te verzenden naar klanten betreffende promoties, aanbiedingen, producten, etc.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming

Geschiedenis en logs

Doel

Data betreffende geschiedenis en logs worden verzameld om het goed functioneren en het personaliseren van de Website te garanderen en voor analyse.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Technische informatie

Doel

Technische informatie wordt verzameld om de Website te personaliseren en voor dienste gebaseerd op locatie.

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Cookies

 

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

Hieronder beschrijven we in detail elke grondslag voor Verwerking van toepassing:

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Hello Customer belangrijk is om op basis van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Hello Customer deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

We vragen uw toestemming voor enkele specifieke verwerkingsactiviteiten. De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Hello Customer is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Hello Customer u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

5.   Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Hello Customer ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • u registreert voor evenementen of webinars;
 • u informatie betreffende white papers opvraagt;
 • u een demo-meeting aanvraagt;
 • u de Website bezoekt;
 • u Hello Customer via de Website contacteert;

Hello Customer zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om de Website echter naar behoren te laten functioneren, is het soms noodzakelijk dat Hello Customer Persoonsgegevens deelt met derden.

Verwerkers en subverwerkers van Hello Customer handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Hello Customer. Indien Hello Customer beroep doet op verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Hello Customer deelt uw Persoonsgegevens mogelijks ook mee aan derden voor het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het antwoorden op uw verzoeken, u informatie toe te sturen, het hosten van de Website, en voor het optimaliseren van haar Website.

Uw Persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld of overgemaakt aan de volgende entiteit:

Entiteit

Verantwoording

Google Analytics

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om de Website te optimaliseren.

Hubspot

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om de Website te optimaliseren , voor klantenmanagement en om transacties te vervolledigen.

Hotjar

De Persoonsgegevens worden overgemaakt om de Website te optimaliseren.

 

Deze lijst zal evolueren en zal regelmatig geüpdatet worden.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. U moet de voorwaarden, privacy- en cookie policies van die andere applicaties, websites of platforms in rekening nemen. Wij raden u aan deze voorwaarden, privacy- en cookie policies van de andere applicaties, platforms en websites die u bezoekt te lezen.

6.   Direct Marketing

Hello Customer zal uw Persoonsgegevens mogelijks gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Hello Customer u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events e.d.m. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar u kan te allen tijde uw toestemming intrekken of kosteloos bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden.

Je hebt wat betreft deze direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar DPO@hellocustomer.com

7.   Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

In principe geeft Hello Customer uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Hello Customer – via haar subverwerkers of verwerkers - uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. In dit geval, zal Hello Customer uw Persoonsgegevens enkel doorgeven buiten de EER in overeenstemming met toepasselijk recht (zoals hoofdstuk V van de AVG) (bv. model contract clausules, bindende corporate rules, gedragscodes, besluiten waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, etc.).

8.  Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Hello Customer hanteert de volgende bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens:

Contact informatie

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang Hello Customer een gerechtvaardigd belang heeft of zolang de toestemming geldig is.

Beroep en opleiding

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en zolang de toestemming geldig is.

Geschiedenis en logs

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang Hello Customer een gerechtvaardigd belang heeft.

Technische informatie

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op onze Website, of een langere bewaringstermijn indien en net zolang Hello Customer een gerechtvaardigd belang heeft.

Cookies

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

9.  Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Hello Customer heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Hello Customer gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals:

 • informatietransfers worden beschermd door TLS 1.2,
 • alle servers worden bewaard in een Tier 1 data center,
 • een verwerkersovereenkomst werd afgesloten met de hosting leverancier,
 • redelijke maatregelen worden genomen door de hosting leverancier om een hoog niveau van veiligheid te garanderen.

Hello Customer doet alle redelijke en gepaste inspanningen om de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te bewaren.

Ondanks de voormelde maatregelen van Hello Customer dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

10.   Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of Hello Customer uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Hello Customer verwerkt;
 2. op verbetering door Hello Customer, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Hello Customer;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Hello Customer de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Privacy Officer en hem/ haar te voorzien van een kopie van uw identiteitskaart (geen rijksregisternummer mag zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

11.    Wijzigingen aan de Verklaring

Hello Customer kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Hello Customer verzamelt, hoe Hello Customer deze informatie gebruikt en op welke manier Hello Customer deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

12.   Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Hello Customer om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Hello Customer te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
 2. te reageren op vorderingen tegen Hello Customer naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van Hello Customer, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Hello Customer mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Hello Customer dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Hello Customer redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Hello Customer of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13.   Aansprakelijkheid

Indien Hello Customer uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of Subverwerker) heeft bezorgd, is Hello Customer niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt Hello Customer verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van Persoonsgegevens door een derde (die geen Verwerker of Subverwerker is).

Hello Customer is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en Hello Customer passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

Hello Customer is elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van Persoonsgegevens indien het niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. Hello Customer zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enig speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

14.   Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Privacyverklaring betreffende het Hello Customerplatform

1.  Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de producten, de software en het platform (hierna het “Platform”) aangeboden, eigendom van en ter beschikking gesteld door:

Insider Metrics NV

Gaston Crommenlaan 14/C1.1

Zuiderpoort

B-9050 Gent

Ondernemingsnummer: 0563.644.135

 

hierna “Hello Customer”, “wij” of “ons”

Hello Customer vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Platform – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Hello Customer in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door het Platform te gebruiken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de wijze waarop Hello Customer uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2.  Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Hello Customer is Verwerker t.a.v. de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via het Platform doorgeeft. Enkel voor Persoonsgegevens in verband met geschiedenis en logs, cookies en technische informatie, heeft Hello Customer de rol van Verwerkingsverantwoordelijke.

Hello Customer heeft een Privacy Officer aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Insider Metrics NV

Privacy Officer

Gaston Crommenlaan 14/C1.1

Zuiderpoort

B-9050 Gent

Naam: Joeri Pansaerts

E-mail: DPO@hellocustomer.com

Telefoon: +32 9 396 06 00

 

3.   Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Hello Customer verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt op het Platform. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door Hello Customer verwerkt wanneer u het Platform gebruikt:

Contact informatie (1)

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Beroep en opleiding (1)

werkgever, naam van onderneming, etc.

Geschiedenis en logs (2)

surfgedrag, datum wanneer het Platform bezocht werd

Persoonlijke informatie (1)

naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam van onderneming

Technische informatie (2)

data van computers, telefoons of andere toestellen waarmee u het Platform gebruikt, uw IP-adres, browser type

Cookies (2)

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 • Hello Customer heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Hello Customer heeft de rol van Verwerker.

Wanneer Persoonsgegevens van een derde partij worden vrijgegeven via het Platform of met het doel het Platform te gebruiken, garandeert de persoon die de Persoonsgegevens communiceert dat hij of zij die derde partij heeft geïnformeerd en dat hij of zij alle nodige toestemmingen heeft verkregen om de Persoonsgegevens van deze derde partij te delen via het Platform.

4.   Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactinformatie 

 Doel

Contact informatie wordt verzameld voor statistische analyse en voor taalanalyse.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang namens Hello  Customer’s klant die de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Persoonlijke informatie

 Doel

Persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer de gebruiker beslist deze ter beschikking te stellen.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang namens Hello Customer’s klant die de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Beroep en opleiding

Doel

Data betreffende beroep en opleiding worden verzameld wanneer de gebruiker beslist deze te voorzien.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang namens Hello Customer’s klant die de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Geschiedenis en logs

Doel

Data betreffende geschiedenis en logs worden verzameld om het goed functioneren van het Platform te garanderen.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang namens Hello Customer die de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Technische informatie

Doel

Technische informatie wordt verzameld om het functioneren van het Platform te verbeteren.

 

Grondslag

 Gerechtvaardigd belang namens Hello Customer die de rol van Verwerkingsverantwoordelijke heeft.

Cookies

 

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

Hieronder beschrijven we in detail elke grondslag voor Verwerking van toepassing:

Het gerechtvaardigd belang als grondslag is verantwoord ten aanzien van Persoonsgegevens voor dewelke Hello Customer de rol heeft van Verwerkingsverantwoordelijke om uw gebruikerservaring, de werking van het Platform en de producten en diensten van Hello Customer te verbeteren. Het gegeven dat Hello Customer deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers van het Platform. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag is verantwoord ten aanzien van Persoonsgegevens voor dewelke Hello Customer de rol heeft van Verwerker en de klant van Hello Customer als Verwerkingsverantwoordelijke om de producten en diensten van de klant van Hello Customer te verbeteren. Het gegeven dat Hello Customer deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers van het Platform. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Hello Customer is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Hello Customer u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

5.   Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Hello Customer ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • u het Platform gebruikt;
 • u het Platform bezoekt;

Hello Customer zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om het Platform echter naar behoren te laten functioneren, is het soms noodzakelijk dat Hello Customer Persoonsgegevens deelt met derden.

Verwerkers en subverwerkers van Hello Customer handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Hello Customer. Indien Hello Customer beroep doet op verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Hello Customer deelt uw Persoonsgegevens mogelijks ook mee aan derden voor het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het antwoorden op uw verzoeken, u informatie toe te sturen, het hosten van het Platform, en voor het optimaliseren van haar Platform.

Uw Persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld of overgemaakt aan de volgende entiteit:

Entiteit

Verantwoording

Microsoft Azure

Hosten van het Platform

 

Deze lijst zal evolueren en zal regelmatig geüpdatet worden.

Wanneer u via het Platform zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. U moet de voorwaarden, privacy- en cookie policies van die andere applicaties, websites of platforms in rekening nemen. Wij raden u aan deze voorwaarden, privacy- en cookie policies van de andere applicaties, platforms en websites die u bezoekt te lezen.

6.  Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

In principe geeft Hello Customer uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Hello Customer – via haar subverwerkers of verwerkers - uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. In dit geval, zal Hello Customer uw Persoonsgegevens enkel doorgeven buiten de EER in overeenstemming met toepasselijk recht (zoals hoofdstuk V van de AVG) (bv. model contract clausules, bindende corporate rules, gedragscodes, besluiten waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, etc.).

7.  Profilering gebaseerd op Persoonsgegevens

Hello Customer zal uw Persoonsgegevens mogelijks gebruiken voor profilering, dit betekent dat uw Persoonsgegevens mogelijks automatisch worden verwerkt door Hello Customer gebaseerd op de Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder vindt u een overzicht van het doel, de onderliggende logica en de verwachte gevolgen van de profilering uitgevoerd door Hello Customer.

Doel

Analyse van feedback

Gebruikte Persoonsgegevens en onderliggende logica

Data ter beschikking gesteld door de klant om context te voorzien bij de gegeven feedback (bv. de winkel waarin iets werd gekocht of de persoon die de eindklant bediend heeft).

Belang en verwachte gevolgen

Deze informatie is belangrijk, omdat ze een context geeft bij de gegeven feedback.

 

De profilering uitgevoerd door Hello Customer heeft geen rechtsgevolgen voor u, noch heeft het gelijkaardige belangrijke gevolgen voor u.

 

8.  Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Hello Customer hanteert de volgende bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens:

Contact informatie

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op ons Platform, tenzij expliciet anders met de Verwerkingsverantwoordelijke wordt overeengekomen voor de Persoonsgegevens waarvoor Hello Customer de rol van Verwerker heeft.

Persoonlijke informatie

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op ons Platform, tenzij expliciet anders met de Verwerkingsverantwoordelijke wordt overeengekomen voor de Persoonsgegevens waarvoor Hello Customer de rol van Verwerker heeft.

Beroep en opleiding

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op ons Platform, tenzij expliciet anders met de Verwerkingsverantwoordelijke wordt overeengekomen voor de Persoonsgegevens waarvoor Hello Customer de rol van Verwerker heeft.

Geschiedenis en logs

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op ons Platform.

Technische informatie

Maximum twee (2) jaar nadat u uw Persoonsgegevens ter beschikking stelde op ons Platform.

Cookies

Zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

 

9.  Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Hello Customer heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Hello Customer gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals:

 • alle ongebruikte data worden gecodeerd via transparante dataencryptie,
 • data in transit worden beschermd door TLS 1.2,
 • Persoonsgegevens worden gemaskeerd om te garanderen dat enkel geautoriseerde personen toegang hebben,
 • alle gevoelige verwerkingssystemen worden bewaard in een Tier 1 data center,
 • Persoonsgegevens worden bewaard in een veilige infrastructuur van Microsoft Azure SQL Databases,
 • alle Microsoft Azure SQL Databases zijn gesitueerd in Nederland met een failover in Ierland en verlaten bijgevolg nooit de Europese Unie,
 • Persoonsgegevens worden gecodeerd, wanneer ze niet gebruikt worden (opgeslagen in een databank), in transit zijn (gedurende het verzenden aan de gebruiker) en gemaskeerd wanneer ze niet gebruikt worden,
 • Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de Verwerkingsverantwoordelijke, en meer specifiek voor geautoriseerde werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke, op een need-to-know basis,
 • het Platform gebruikt 256-bit SSL voor login authenticatie,
 • alle API-calls worden geauthentiseerd door Microsoft’s API management,
 • in de testomgeving bevindt zich enkel testcode en is er geen toegang tot de data van de Verwerkingsverantwoordelijke,
 • de hardware van de werknemers van de Verwerker is beveiligd met een twee-factor authenticatie,
 • cloudbased opslagoplossingen worden gebruikt om het risico op datadiefstal te verminderen,
 • er is een data breach notificatie policy in plaats, waartoe alle werknemers van de Verwerker toe gebonden zijn,
 • werknemers verkrijgen een beperkt toegang tot de data van de Verwerkingsverantwoordelijke (enkel via het Platform) en enkel na de schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke,
 • alle activiteit van de werknemers van de Verwerker op de account van de Verwerkingsverantwoordelijke wordt automatisch gelogd,
 • na het beëindigen van de overeenkomst, wordt de data enkel bewaard voor een periode van 6 maanden,

Hello Customer doet alle redelijke en gepaste inspanningen om de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te bewaren.

Ondanks de voormelde maatregelen van Hello Customer dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

10.   Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of Hello Customer uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Hello Customer verwerkt;
 2. op verbetering door Hello Customer, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Hello Customer;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Hello Customer de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Privacy Officer en hem/ haar te voorzien van een kopie van uw identiteitskaart (geen rijksregisternummer mag zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

11.   Wijzigingen aan de Verklaring

Hello Customer kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op het Platform gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Hello Customer verzamelt, hoe Hello Customer deze informatie gebruikt en op welke manier Hello Customer deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op het Platform en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

12.  Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Hello Customer om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Hello Customer te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot het Platform;
 2. te reageren op vorderingen tegen Hello Customer naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van Hello Customer, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Hello Customer mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Hello Customer dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Hello Customer redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Hello Customer of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13.  Aansprakelijkheid

Indien Hello Customer uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of Subverwerker) heeft bezorgd, is Hello Customer niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking  of onrechtmatige gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt Hello Customer verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van Persoonsgegevens door een derde (die geen Verwerker of Subverwerker is).

Hello Customer is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en Hello Customer passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

Hello Customer is elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van Persoonsgegevens indien het niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. Hello Customer zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enig speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

14.   Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.